25
Apr
2016

Compare

«مقایسه کردن»

«مقایسه کردن» زندگی همدیگردر بین مردم جهان عادی ست اما چگونگی استفاده کردن از آن هم بی اندازه مهم است چرا که «مقایسه کردن» نباید باعث تحقیر فرد،ظرفیت های او و زندگی اش بشود،بلکه استفاده از آن باید به شکل ظریف ودر خدمت «کمک و شکوفائی» زندگی باشد. درزیریکی از دهها نمونه داستان های زندگی که یکی از عزیزان برای من تعریف کرد به آن اشاره می کنم:

«من و همسرم وقتی که با هم «بگو ومگو» می کردیم هردو به زندگی همسایه مان اشاره داشتیم که «آنها زندگی خوبی دارند و صداشان هرگزشنیده نمی شود و باهم از خانه بیرون می روند و عصر برمی گردند و…».تا اینکه یک روزمجادله ما شدت گرفت و من ازترس شدت درگیری به خانه «همسایه خوبه» رفتم واز آنجاییکه به کسی احتیاج داشتم تا با او صحبت کنم شروع به درد و دل کردم وبارسنگینی هم بعداز صحبت کردن ازدوشم برداشته شد احساس خوبی درمن بوجود آمد وآنها هم شنونده خوبی بودند وقت خواب که شد من روی مبل درازکشیدم و همسرش نیزروی مبل دیگر٫از او پرسیدم:« چرا بالا نمیری و بخوابی؟»…او هم اینگار به کسی احتیاج داشت تا صحبت کند درد ودلش شروع وتا کله سحرباهم حرف زدیم راستش صحبت های او باعث شد تا من کمی به خودم بیایم و دیگرمدام زندگی خودمان را با آنها مقایسه نکنم و بعد از آن روز برای مشکل خودمان به مشاورروانشناس مراجعه کردیم و»…٭
——-
٭-۲۰۱۵