outlast-the-past-background-blur-deep-blue
27
Apr
2016

Life Balance

«تعادل درزندگی»

…ازاو(مراجعه کننده)که از ناراحتی روحی رنج می برد خواستم روزنامه های که می خواند برای من بیآورد…بعد با هم آنها را ورق زدیم.ازاوپرسیدم:«بعدازخواندن مطالب این روزنامه ها که مدام در مورد خشونت های اتفاق افتاده پوشش خبری داده چه احساسی به تو دست می دهد؟».او گفت:«خشمگین می شوم و حال و روزم بهم می خورد».پرسیدم:«یعنی اینکه دنبال کردن مطالب ناراحت کننده برای تو سخت است ولی علیرغم آن باز دنبال می کنی ؟».جواب داد:«آری».پرسیدم:«برای آرامش روحی خودت چکارمی کنی؟».جواب داد:«بازروزنامه می خوانم».پرسیدم:«یعنی می گويی معتاد خواندن مطالب ناراحت کننده هستی؟».پرسید:«چرا اعتیاد؟!».گفتم:«اعتیاد که فقط به مواد مخدرو…خلاصه نمی شود بلکه هرچیزی که توازن درزندگی رابه هردلیلی بهم بزند دردرازمدت اعتیاد را بهمراه خواهد داشت».سوال کرد:«یعنی می گويی مطالب ناراحت کننده را نخوانم؟».پرسیدم:«خودت چه فکرمی کنی؟».سکوت کرد.درادامه گفتم:«منظورم این است که از ظرفیت های خود آگاه باشی و دومأ وقتی روتین زندگی ایت براساس اخبار ناراحت کننده بنا شده و بین خواندن مطالب متاثر کننده که درروحیه آدم تاثیرمنفی می گذارد و خوراک روحی بالانسی نیست یعنی بوجود آمدن اختلال روحی…اما اینکه چگونه براساس امکانات و شرایط می توان تعادل در زندگی بوجود آورد باید بیشتر صحبت کنیم»…٭
———–
٭-خلاصه گفتگو ۲۰۱۴