27
Apr
2016

Life Balance

«تعادل درزندگی»

…ازاو(مراجعه کننده)که از ناراحتی روحی رنج می برد خواستم روزنامه های که می خواند برای من بیآورد…بعد با هم آنها را ورق زدیم.ازاوپرسیدم:«بعدازخواندن مطالب این روزنامه ها که مدام در مورد خشونت های اتفاق افتاده پوشش خبری داده چه احساسی به تو دست می دهد؟».او گفت:«خشمگین می شوم و حال و روزم بهم می خورد».پرسیدم:«یعنی اینکه دنبال کردن مطالب ناراحت کننده برای تو سخت است ولی علیرغم آن باز دنبال می کنی ؟».جواب داد:«آری».پرسیدم:«برای آرامش روحی خودت چکارمی کنی؟».جواب داد:«بازروزنامه می خوانم».پرسیدم:«یعنی می گويی معتاد خواندن مطالب ناراحت کننده هستی؟».پرسید:«چرا اعتیاد؟!».گفتم:«اعتیاد که فقط به مواد مخدرو…خلاصه نمی شود بلکه هرچیزی که توازن درزندگی رابه هردلیلی بهم بزند دردرازمدت اعتیاد را بهمراه خواهد داشت».سوال کرد:«یعنی می گويی مطالب ناراحت کننده را نخوانم؟».پرسیدم:«خودت چه فکرمی کنی؟».سکوت کرد.درادامه گفتم:«منظورم این است که از ظرفیت های خود آگاه باشی و دومأ وقتی روتین زندگی ایت براساس اخبار ناراحت کننده بنا شده و بین خواندن مطالب متاثر کننده که درروحیه آدم تاثیرمنفی می گذارد و خوراک روحی بالانسی نیست یعنی بوجود آمدن اختلال روحی…اما اینکه چگونه براساس امکانات و شرایط می توان تعادل در زندگی بوجود آورد باید بیشتر صحبت کنیم»…٭
———–
٭-خلاصه گفتگو ۲۰۱۴