...
14
Dec
2015

Culture Shock (Kissing)

تفاوت های فرهنگی

…چند ماهی بود که به کانادا آمده بودم٫روزی بهمراه خانواده به رستوران رفتیم,موقع سفارش غذادوستی را دیدم و برای او دستی تکان دادم, بعد دوستم کنار میزمان آمد و من هم بلند شدم که با او روبوسی کنم که دوستم خودش را عقب کشید وگفت:”جان پدرت اینجا اینکار را انجام نده”.اینگار شوکی به من وارد کرده بودند٫خونسردی خود را حفظ کردم،وروی صندلی نشستم.موقع رفتن دوستم گفت:”بعد برات توضیح میدم،که چرا روبوسی نکردم،توهنوز تازه واردی نمیدونی و…”. حرکت دوستم،برای چند روز مرابه فکر فرو برد،تا اینکه یک روزاتفاقی او را در خیابان دیدم.و از وی در مورد آن روز سوال کردم،دوستم جواب داد:”در اینجا مرسوم نیست،که مردها همدیگر را ببوسند،واگر چنین کاری انجام دهند،می گویند,”همجنسگرا”ست و…”✯
———————————–
✯-خاطرات مهاجرت-کانادا/۱۹۹۶

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.