...
27
Sep
2016

Cycle Problems

«چرخه مشکلات»

…جوانی رو به من کرد وپرسید:« شما هرگز ناراحت شده اید؟».از سوالش کمی ابتدا جا خوردم ووقتی تعجب مرا دید ادامه داد:«چون شما همیشه درحال خندیدن هستید».درجواب گفتم:«همه انسانها صرف نظرازهر جایگاه اجتماعی مشکلات خود را دارند واگرنداشته باشند غیرطبیعی است.جوان پرسید:«پس شما هم مشکل دارید؟».گفتم:«البته.اما اگرتو عدم ناراحتی ویا خنده من را بیشتر می بینی دلیلش این است که من در محیط کاریا اجتماع دوست ندارم مشکلات شخصی خود را برای دیگران برجسته کنم چرا که باور دارم انتقال مشکلات شخصی برای عزیزانی که تجربه ندارند و یا آموزش برای حل مشکلات ندیده اند «چرخه مشکلات» را زنجیره ای خواهد کرد البته برای من رسیدن به این موضوع سالهای زیادی طول کشید و امیدوارم برای توزیاد طول نکشد…٭
————————-
٭-گفتگوی کوتاه ی امروزبا یک جوان

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.