...
3
Sep
2016

Daily Life

دیروز
به سگ های همسایه
سرکشی کردم
خوشحال بودند…

اخبار روز
ناراحت کننده
بود…

تولد عزیزی
را تبریک
گفتم…

بادوستی
در مورد افسردگی
صحبت کردم…

برای
«کار داوطلبانه»
رفتم…

به
میهمانی
دعوت شدم…
و…

زندگی روزانه
و
یاد می گیریم
که چگونه
با همه آنها
کنار بیائیم…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.