15
Sep
2016

Find Your Star

«ستاره خودتو پیداکن»

درمورد دیگران «حرف زدن» و«عمومی کردن» آن ٫باورهای شان را«مسخره کردن» ودردادگاه شخصی خود دیگران را محاکمه و حکم صادر کردن کار آسانی است…اما «درمورد خود» و« نحوه رفتارخود» صحبت کردن و «خودرا تعریف» و قضاوت کردن یکی ازسخت ترین کارهای ست که انسانها به ندرت درمورد خود انجام می دهند…اینکه چرا و به چه دلیل انسانها روحیه قضاوت کردن وعمومی کردن آن رادر مورد دیگران پیش می برند نمی دانم اما می توانم ٫بگویم این مشکل همانند مشکل «تنهایی» جزء «مشکلات پنهان» جهان هستند که انسانهای زیادی از آن رنج هم می برند اما جایی ثبت نمی شود…

«ستاره ها واسه این روشند که هرکس بتونه یک روز مال خودشه پیدا کنه».(نقل به معنی-شازده کوچولو- آنتوان دوسن تگزوپری)