11
Dec
2015

Hairdressers

آرایشکاه
…در محیط مدرسه چندین بار به دختران وپسران نوجوانی برخوردم ،که مو های سرشان را از ته زده بودند،دلیلش را نمی دانستم٫تا اینکه یک روز همسایه ما که پسرش دانش آموز مدرسه مان بود،از من خواست،تا برای کاری به خانه شان بروم٫با کمال تعجب همسایه از وجود “شپش”در موی سر بچه هایش صحبت کرد،واز من خواست در این رابطه به آنها کمک کنم٫بعد از آن ملاقات دلیل تراشیدن موی سر بچه ها رامتوجه شدم.مسئله دیگری که توجه مرا جلب می کرد،نحوه تراشیدن موی سر بچه هابود٫هر روز کودکان زیبائی را می دیدم،که موهای سرشان را به گونه ای نامنظم تراشیده اند (۱).یک روز از یکی از شاگردان پرسیدم:” مو ی سرت را چه کسی تراشیده؟”. او در جواب گفت:”خواهرش”. بعد پرسیدم:”آیا همیشه خواهرت موی سرت را می تراشد؟”در جواب گفت:”گاه خواهرم،گاه پدرم،گاه…بنظرت خوب تراشیده؟”…در جوابش گفتم:”آره عزیزم…!؟”(۲)
_______________________________________________
۱-در منطقه ای که من زندگی می کردم آرایشگاه نداشتیم.
۲-خاطرات زندگی در قطب شمال ۲۰۱۲