19
Feb
2017

Hand Game

«بازی دست» ٭/«گل و پوچ»
_________________
…یکی از«بازی های» که درقطب شمال طرفداران زیادی دارد «بازی دست»است.(دستها به حالت رقص مدام درحرکتند).این «بازی»همه ساله بصورت «تورنمنت» درهرناحیه و بعد درسطح وسیعتری ازتمامی نواحی قطب شمال برگزارمی شود.«بازی دست» با تفاوت های ٫درواقع همان «بازی گل و پوچ»است .هرتیم بین شش تا ده تن هستند و روبروی هم قرارمی گیرند و با نواختن برطبل و همچنین حالت رقص و پایکوبی شوروهیجانی به همه و تماشاگران می دهند وتیم مقابل باید حدس بزند که کدام دست پر(گل)است…این «بازی»ساعتها طول می کشد وبرندگان هرتیم جوایزنقدی دریافت می کنند…
____________
٭-Hand game