7
May
2017

Hospital Environment

فضای بیمارستان ٭

چند روز پیش برای انجام کاری به بیمارستان رفتم فضای بیمارستان علیرغم اینکه توأم با درد وناراحتی است برای من اما به نوعی «به خود آمدن وتراپی» را همراه دارد…بعضی بیماران دعا می کنند به روز اول خود برگردند بعضی می خواهند گذشته بد خود را جبران کنند بعضی می خواهند بعد از سلامتی به فقرا کمک کنند بعضی فقط گریه می کنند وبعضی…برای من هم که گاهی خواسته و ناخواسته در این فضا قرار می گیرم «قدر سلامتی خود را دانستن» و«از زندگی بیشتر لذت بردن » بزرگترین پیغامی ست که درآن فضای پردرد ورنج را بهمراه دارد.آرزوی سلامتی برای همه عزیزان.
__________________
٭-خاطرات مهاجرت-۲۰۱۵