29
Jul
2016

Life

…انسان اگرتکلیف خودرابا زندگی روشن نکند ونداند درکجا قرار دارد واززندگی چه می خواهد٫ یقینأ زندگی هرکاری دلش بخواهد با او خواهد کرد…