31
Jul
2016

Self Evaluation

«ارزیابی ازخود»

…برای انجام یک کارتحقیقی و شخصی باعزیزان دوسوال را مطرح کردم:۱):«آیا تا حال خودرا بلحاظ روحی٫ روانی و شخصیتی مورد«ارزیابی» قرارداده اید؟»٫که بیشترین جوابها نه بود…وسوال دوم:«آیا هرازگاهی ازپدر٫مادر٫شریک زندگی٫دوست و…پرسیده اید که نظرشان در مورد اخلاق و رفتارتان و…چگونه است؟…که بازبیشترین جوابها به این سوال نه بود…

…واما نتیجه تحقیقی چندین ماهه شخصی ام:« درصد زیادی از ما هنوزبه اهمیت «ارزیابی از خود» در قسمت «رفتارها» وزیرذره بین قراردادن آن توجه ای نداریم ودرنهایت همین عدم توجه به «ارزیا بی ازخود» و«عدم گفتگومان با دیگران» باعث ایجاد فاصله ها بین خود ودیگران خواهد شد…