...
8
Mar
2016

Patient and Tolerance

“انتظار داشتن”

… چند درصد از مردم جهان برای بهترشدن زندگی شان مورد “راهنمائی” قرارگرفته اند؟ و یا چند درصد مورد “حمایت های روحی و معنوی” قراز داشته اند؟ و …واقعیت ها و آمارها نشان می دهد که فقط درصد کوچکی از مردم جهان از حمایت های برخورداربوده اند،که با استانداردهای جهانی مطابقت دارد،اما درصد بالائی از مردم جهان هزچه یاد گزفته اند (مهارت های زندگی) از” وجود خودشان” بوده و “راهنمائی” در زندگی شان نداشته اند…و امروز اگز در جهان این خلا (عدم “راهنمائی”،و عدم”حمایت های روحی و معنوی”) بصورت بارز دیده می شود،نبایدازهمدیگز انتظار داشته باشیم،بهترین باشیم،باید بیشتر “صبوری” و با همدیگر “مدارا” کنیم…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.