2
Apr
2017

Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)

«اختلالات استرسی بعد ازحادثه»(۱)

«جینی»ازباهوش‌ترین دانش پژوهان کلاس بود اواما با کسی دمخور نمی‌شد هراز گاهی هم عکس العملل‌های از او می‌دیدم که مرا بفکرفرومی برد. (بخصوص با مردهای کلاس).
دوره کلاس درس درباره «سوء استفاده جنسی دردوران کودکی»وتاثیرات آن و چگونگی پروسه درمان بود دراین کلاس دانش پژوهان باید بعدازاتمام دوره یک سخنرانی ۲۰ دقیقه‌ای درمورد تحقیقات شخصی خود به کلاس ارایه دهند.
آنروز نوبت «جینی» بود دقایق اولیه سخنرانی خوب بود اما وقتی از تجربه شخصی خود در مورد تجاوز جنسی دردوران کودکی گفت همه اشک‌هایشان جاری شد ودر پایان به این موضوع اشاره کرد که از ناراحتی «اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ» رنج می‌برد وتلاش دارد این مشکل را با خود برطرف کند٫ کف زدن‌های ممتد شروع شد واواما اشک می‌ ریخت.
تحقیقات«جینی» بالاترین نمره کلاس را دریافت کرد واو هم بعدازاتمام دوره کلاس حالش بهترازگذشته شده بود.
________________________________________
۱-(Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD
لینک زیراطلاعات بیشتر در مورد این ناراحتی می‌باشد.

https://www.rcpsych.ac.uk/pdf/Persian2_PTSD.pdf