3
May
2016

Right To Choose

«حق انتخاب»

…یکی ازمسائلی که سالیان زیاد در بعضی کشورها بعنوان سوژه در مورد آن بحث می شود« مهاجرت » است ٫در این رابطه کتاب و فیلم های زیادی هم نوشته وساخته شده است ٫اما تا جايیکه من دنبال کرده ام «حق انتخاب »در نوشته ها و فیلم ها غایب است.
درنوشته ها «مهاجرت» را عمدتأ به جبهه «بد و خوب» تقسیم کرده اند وبراساس تز«بد و خوب» شرایط عمومی (درهرکشور)را برای انسانها بگونه ای فراهم می کنند که آدمها در «انتخاب زندگی» دچار«تردید وتناقض»می شوند.«رفتن یا ماندن»٭.فراهم کردن چنین شرایطی برای یک جامعه (آگاهانه یا ناآگاهانه) به سلامت آن جامعه لطمه وارد می کند و«حق انتخاب»که حق طبیعی انسانهاست رادر زندگی ازمردم می گیرد…باید برای«حق انتخاب »انسانها در زندگی شان احترام قایل شد نه اینکه مدام آنها را در شرایط «تصمیم گیری» قرار داد٫و یا راهها رابه روی آنها بست٫ مهاجرت انسانها ازشهری به شهری و یا کشور دیگر حق طبیعی انسانهاست واین حق را همه کشورهای جهان در «اعلا میه جهانی حقوق بشر»با امضا ی خود به تصویب رساندند.

ماده سیزدهم :(اعلامیه جهانی حقوق بشر)
۱-« هرکس حق دارد که درداخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند ویا محل اقامت خود راانتخاب نماید».
۲-«هرکس حق دارد هر کشوری و ازجمله کشور خود را ترك کرده و یا به کشور خود بازگردد».
________________
٭- کتاب «پرنده من» اثرخانم «فریبا وفی» بهانه ای شد تا نوشته کوتاه بالا را بنویسم٫ فضای کتاب درباره«ماندن و رفتن» است.