...
18
Apr
2017

Terry Fox

«ماراتن امید »(۱)

«تری فاکس»(۲) سال ۱۹۵۸ در کانادا بدنیا آمد عاشق ورزش بخصوص دو میدانی بود در سنین جوانی به سرطان مبتلا شد ومجبورشدند برای جلوگیری از سرطان یکی از پاهای او را قطع کنند بعد از آن او تصمیم گرفت دوی «ماراتن امید »را برای کمک(جمع آوری پول)به بیماران سرطانی شروع کند او را جدی نگرفتند اما او «ماراتن امید» را از شرق کانادا شروع کرد و با یک پا روزی ۴۲ کیلومتر به مدت ۱۴۳ روز دوید هدف او این بود که هر کانادائی با پرداخت یک دلارمی تواند به بیماران سرطانی کمک کند مقاومت اودرادامه کارش توجه میلیونها انسان را جلب کرد و به هدفش نايل آمد اما خودبا پیشروی سرطان جانش رااز دست داد.
«تری فاکس امروز سنبل انرژی ٫مقاومت٬امید برای مردم جهان است در مدت ۳۵ سال ۷۰۰ میلیون دلار برای بیماران سرطانی جمع آوری وجان انسانهای زیادی نجات پیدا کرده است همچنین ۲۵ کشور هرسال به یاد او وجمع آوری پول برای بیماران سرطانی می دوند.(۳)
_________________________________
۱-خاطرات مهاجرت ۲۰۱۵
۲-Terry Fox
تولد ۲۸ جولای ۱۹۵۸ و در گذشت ژوین ۱۹۸۱
۳-ترجمه خلاصه شده از سایت:
CBC News Canada

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.