10
Apr
2016

Life Experiences

«انتقال تجارب زندگی»

…یکی ازکارهای که سالها درکانادا از طریق «ارگانهای چندملیتی» که بیشتراز مهاجرین تشکیل شده پیش می رود این است که اعضای خودرا برای سخنرانی به مدارس٫دانشگاه ودیگرمراکزمی فرستند تا در موردتجارب زندگی خود و تفاوت ها و…حرف بزنند.این امراز چند لحاظ حایزاهمیت است.٭
-مهاجرین با صحبت کردن از زندگی وتجارب شخصی خودبا دیگران (درمحیط جدید) خود را بیشترباورخواهندکرد.(ایجاد اعتماد به نفس).
-متوجه خواهند شد که خود (مهاجرین)حرفهای زیادی برای گفتن که دیگران تجربه نکرده اند دارند.
-در اختیارقراردادن تجارب شخصی باعث می شود تا دیگران در نوع زندگی کردن خود و «مقایسه» اینکه خوددر چه شرایطی زندگی می کنند بیشترتعمق کنند.
این شیوه انتقال تجربه کاربرد باارزشی درانتقال «مهارت های زندگی »به دیگران هم دارد وهمچنین می تواند،ارتباط انسانها،نسلها و…راهم بهم نزدیکترکند.
کاری است کم هزینه اما تاثیرگذارکه درهرمحیطی می توان پیش برد.
—————————
٭-برای سخنرانی حتما لازم نیست زبان عالی داشته باشید همین که حرف خودرا برسانید ارزشمنداست.