...
6
Apr
2016

Vancouver Robson Street

پیاده روی درخیابان «رابسون» (١) ونکوور

…مسیر خیابان «رابسون» را عمدتأ پیاده می روم،این خیابان حرفهای زیادی برای گفتن اززندگی روزمره آدمها دارد،که همیشه برای من جاذبه داشته است…دراین مسیر اولین مکانی که توجه همه را جلب می کند آرت گالری‌ (از مراکز مهم نقاشی های کانادا) است که زیبائی خاصی دارد و همچنین مرکزتجمع همه ملیتهای مقیم ونکووراست ، که با تجمع در این محل می خواهند صداشان را به گوش جهانیان برسانند…جلوتر که می روی جوانانی را می بینی که خوشحال ازخرید شان خیابان «رابسون» راترک می کنند،همه به زییائی می خندند…در همین خیابان همیشه جوانی را می بینم که کنار خیابان نقاشی صورت را انجام می دهد و قیمت را بیست دلار نوشته است…به میانه خیابان «رابسون» که می رسی توریست های را می بینی که چپ و راست عکس می گیرند و چه زیبا بدون غم می خندیدند…بعد جوان بیست و چند ساله ای را که در کنارش سگ هم خوابیده است ،می بینم ،و مقوا ی که جلویش گذاشته و نوشته است :”لطفا کمک کنید،غذا هم قبول می کنم”…خیابان بعدی انواع واقسام رستوران های مختلف ملیت های گوناگون است و عطرش فضای بیرون را پوشانده و گاه در انتخاب اینکه به کدام رستوران بروی دچارتردید می شوی و…
این خیابان همیشه حرفهای زیادی برای گفتن از زندگی روزمره آدمها دارد…(٢)
——————————————-
١-خیابان «رابسون» (Robson) ازمراکز اصلی ونکووراست.
٢-نوامبر ٢٠١٥

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.