5
Apr
2016

What are you afraid of?

ازچه می ترسیم؟

…عمدتأ انسانها می دانند از چه می ترسند اما بعضی ترسها «پنهان» هستند و انسانها از آن آگاه نیستند مگر اینکه در آن شرایط قراربگیرند واز خود عکس العمل ترس را نشان بدهند…اما خوب است برای شناخت بیشتر از خود تست «خودشناسی» را در مورد خود پیش ببریم…ازچه می ترسیم؟ پاسخ به این سوال هم می تواند دریچه ای برای شناخت بیشتر از خودمان باشد و هم می تواند روی راههای مقابله با آن بیشترتعمق کرد…