...
3
May
2017

Dreams Come True

رویاها

درنزدیکی محل زندگی‌ام پیرمردی زندگی می‌کند که تمام اطراف وداخل خانه‌اش را با ماشین‌های اسباب بازی تزیین کرده است من هر وقت که از این مکان رد می‌شوم به آن‌ها نگاه می‌کنم وهر بارهم این سوال را از خودم می‌کردم، که «چرا ماشین‌های اسباب بازی را برای تزیین استفاده کرده است»؟!.
چند وقت پیش روزنامه‌های محلی مصاحبه‌ای بااو داشتند از او سوال کردند:«چرا ماشین های اسباب بازی را برای تزیینات خانه‌ات استفاده می‌کنی؟».او جواب داد:«من در خانواده فقیری بزرگ شدم درکودکی دوست داشتم انواع واقسام ماشین‌های اسباب بازی را داشته باشم ولی امکانش نبود بزرگ که شدم شروع به جمع آوری وخرید ماشین‌های اسباب بازی کردم وهنوز هم آن‌ها را جمع می‌کنم وهما نطوریکه می‌بینید تمام خانه‌ام از ماشین‌های اسباب بازی کوچک وبزرگ پر شده است احساس خوبی با جمع آوری آنها دارم ».٭
___________________
٭-خاطرات مهاجرات-۲۰۱۴

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.